THÔNG TIN NỘI BỘ

Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính-2013” của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2013 | 02:07  | View count: 87

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

 

 

Số: …./VNC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Hà Nội, ngày … tháng 05 năm 2013

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính-2013”

của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
 4. Rà soát bổ sung kịp thời quy chế làm việc, quy trình công tác, quy chế trách nhiệm của các phòng, trung tâm thuộc Viện nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các quy định của Chính phủ, Thành phố trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ và tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Viện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

 

 1. Yêu cầu
 2. Việc triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo.
 3. Từng cá nhân, phòng, trung tâm cần phát huy ý thức trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính - 2013”.

 

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 2. Đối với cán bộ lãnh đạo Viện và cán bộ lãnh đạo các phòng, trung tâm:
 3. Phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”.
 4. Tổ chức rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống các văn bản về quy chế làm việc tại cơ quan; quy trình giải quyết, xử lý công việc… theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm; triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, Thành phố và phù hợp với tình hình của các phòng, trung tâm và Viện.
 5. Thực hiện phân công công việc đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo. Mỗi công việc đều có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về thời gian và kết quả công việc được giao.
 6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức giao ban, các cuộc họp của phòng, trung tâm; thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị và tham dự đầy đủ, đúng thành phần, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp. Giảm số lượng các cuộc họp, tổ chức họp, sơ kết, tổng kết lồng ghép nhiều nội dung có liên quan và có cùng thành phần tham dự.
 7. Tăng cường hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các phòng, trung tâm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản hành chính gắn với việc giảm hội họp, giấy tờ hành chính.

 

 1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
 2. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” và kế hoạch thực hiện của phòng, trung tâm và Viện.
 3. Nâng cao hơn nữa nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 4. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chủ động tích cực xây dựng phòng, trung tâm trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa.
 5. Nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ các quy định của Thành phố,  của Bộ Nội vụ về kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức, về quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Viện (theo Quyết định số 54/QĐ-VNC ngày 22/6/2011 về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn và Quy chế làm việc của các trung tâm, các phòng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội), cụ thể chú trọng:

+                   Tác phong làm việc: Đi làm đúng giờ; không làm việc riêng trong giờ hành chính; trang phục gọn gàng, lịch sự; đối với đồng nghiệp phải đoàn kết, giúp đỡ; phát ngôn đúng quy định; thực hiện quy chế thông tin, báo cáo với cấp trên.

+                   Tinh thần làm việc: Nghiêm túc, trách nhiệm, có tinh thần tôn trọng, đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp.

+                   Chú trọng kênh trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử chung nhằm đưa công nghệ thông tin áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý.

 • Tích cực dành thời gian học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 • Đối với người đứng đầu các phòng, trung tâm phải chịu trách nhiệm đối với việc để cán bộ cấp dưới có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 • Từng công chức, viên chức chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực công việc được giao.
 • Từng vị trí công tác, từng cán bộ, công chức, viên chức phải xây dựng chương trình và kết quả công tác và phải được người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu xem xét, kiểm tra, phê duyệt và đánh giá theo từng tháng.

 

 

 

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” và kế hoạch của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, yêu cầu các phòng, các trung tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc có kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương hành chính, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thực hiện pháp luật năm 2013.
 3. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, trung tâm về nội dung của chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức. Theo dõi, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các phòng, trung tâm và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Viện trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức giao ban, các cuộc họp của các phòng, trung tâm; thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị và tham dự đầy đủ, đúng thành phần, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp. Giảm số lượng các cuộc họp, tổ chức họp, sơ kết, tổng kết lồng ghép nhiều nội dung có liên quan và có cùng thành phần tham dự.
 5. Tổ chức rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống các văn bản về quy chế làm việc cơ quan; quy trình giải quyết, xử lý công việc…; triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, Thành phố và phù hợp với tình hình của các phòng, trung tâm và Viện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội. Yêu cầu các phòng, trung tâm nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế, các phòng, trung tâm có trách nhiệm gửi ý kiến về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng xem xét quyết định sửa đổi cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

-    Sở Nội vụ (để báo cáo);

-    UBND TP (để báo cáo);

-    Lãnh đạo Viện;

-    Các phòng, trung tâm;

-    BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn;

-    Website Viện NCPT KT-XH HN;

-   Lưu VT, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

 

 

 

 

TS.Nguyễn Đình Dương