LUẬT THỦ ĐÔ - Số: 25/2012/QH13

11/01/2017 12:00:00 SA
Văn bản mới

QUC HI
_________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đ
c lp - T do - Hnh phúc
________________________

Lut s: 25/2012/QH13

 

 

LUT

TH ĐÔ

Căn c Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa đi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Quc hi ban hành Lut Th đô.

CHƯƠNG I

NHNG QUY ĐNH CHUNG

Điu 1. Phm vi điu chnh

Lut này quy đnh v trí, vai trò ca Th đô; chính sách, trách nhim xây dng, phát trin, qun lý và bo v Th đô.

Điu 2. V trí, vai trò ca Th đô

1. Th đô nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit NamHà Ni.

2. Th đô là trung tâm chính tr - hành chính quc gia, nơi đt tr s ca các cơ quan trung ương ca Đng, Nhà nước và các t chc chính tr - xã hi, cơ quan đi din ngoi giao, t chc quc tế; là trung tâm ln v văn hóa, giáo dc, khoa hc và công ngh, kinh tế và giao dch quc tế ca c nước.

3. Tr s cơ quan trung ương Đng, Quc hi, Ch tch nước, Chính ph đt ti khu vc Ba Đình thành ph Hà Ni.

Điu 3. Gii thích t ng

Trong Lut này, các t ng dưi đây được hiu như sau:

1. Ni thành là khu vc gm các qun ca thành ph Hà Ni.

2. Ngoi thành là khu vc gm các huyn, th xã ca thành ph Hà Ni.

3. Vùng Th đô là khu vc liên kết phát trin kinh tế - xã hi gm thành ph Hà Ni và mt s tnh, thành ph trc thuc trung ương lân cn do Chính ph quyết đnh.

Điu 4. Trách nhim xây dng, phát trin và bo v Th đô

1. Xây dng, phát trin và bo v Th đô là nhim v thường xuyên, trc tiếp ca các cp chính quyn và nhân dân thành ph Hà Ni; là trách nhim ca các cơ quan, t chc, các lc lượng vũ trang và nhân dân c nước.

2. Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành viên đng viên mi tng lp nhân dân trong nước, người Vit Nam nước ngoài tham gia xây dng, phát trin và bo v Th đô.

3. Nhà nước ưu tiên đu tư và có chính sách thu hút các ngun lc đ phát huy tim năng, thế mnh ca Th đô, Vùng Th đô nhm xây dng, phát trin và bo v Th đô.

Điu 5. Trách nhim ca Th đô

1. Xây dng, phát trin Th đô văn minh, hin đi, tiêu biu cho c nước.

2. Bo đm an toàn, thun li cho hot đng ca các cơ quan trung ương ca Đng, Nhà nước và các t chc chính tr - xã hi, cơ quan đi din ngoi giao, t chc quc tế và cho vic t chc các chương trình, s kin quc gia, quc tế trên đa bàn Th đô.

3. Ch đng phi hp và h tr các tnh, thành ph trc thuc trung ương trong Vùng Th đô và c nước thông qua vic m rng các hình thc liên kết, hp tác cùng phát trin.

4. Ch đng, tích cc m rng quan h, hp tác hu ngh vi th đô các nước, tranh th các ngun lc bên ngoài đ xây dng, phát trin Th đô; to điu kin thun li đ các cơ quan, t chc, nhân dân Th đô tham gia các hot đng giao lưu và hp tác quc tế trong các lĩnh vc kinh tế, văn hóa - xã hi, giáo dc, khoa hc và công ngh.

Điu 6. Biu tượng ca Th đô

Biu tượng ca Th đô là hình nh Khuê Văn Các ti Văn Miếu - Quc T Giám.

Điu 7. Danh hiu Công dân danh d Th đô

1. Danh hiu Công dân danh d Th đô được trao tng cho người nước ngoài có đóng góp trong vic xây dng, phát trin Th đô hoc trong vic m rng, tăng cường tình đoàn kết hu ngh, quan h hp tác quc tế ca Th đô.

2. Hi đng nhân dân thành ph Hà Ni quy đnh thm quyn, điu kin, th tc tng danh hiu Công dân danh d Th đô.

CHƯƠNG II

CHÍNH SÁCH XÂY DNG, PHÁT TRIN VÀ QUN LÝ TH ĐÔ

Điu 8. Quy hoch xây dng, phát trin Th đô

1. Vic xây dng và phát trin Th đô phi được thc hin theo Quy hoch chung xây dng Th đô, các quy đnh ca pháp lut v xây dng, v quy hoch đô th và các quy đnh khác ca pháp lut có liên quan.

Quy hoch chung xây dng Th đô phi bo đm xây dng Th đô văn hiến, văn minh, hin đi, phát trin bn vng, bo v môi trường; bo đm quc phòng, an ninh, kết ni h thng h tng k thut, h tng xã hi ca Th đô vi các tnh, thành ph trc thuc trung ương trong Vùng Th đô và c nước.

2. Quy hoch chung xây dng Th đô và vic điu chnh Quy hoch chung xây dng Th đô do Th tướng Chính ph phê duyt sau khi có ý kiến ca Quc hi.

3. Quy hoch phân khu, quy hoch chi tiết và các quy hoch khác ca Th đô phi bo đm phù hp vi Quy hoch chung xây dng Th đô.

4. Quy hoch ngành, quy hoch chuyên ngành h tng k thut cp quc gia liên quan trc tiếp đến Th đô phi được ly ý kiến ca y ban nhân dân thành ph Hà Ni và bo đm phù hp vi Quy hoch chung xây dng Th đô.

5. Vic lp và thc hin quy hoch phi bo đm nguyên tc công khai, đng b, n đnh, lâu dài.

Điu 9. Bin pháp bo đm thc hin quy hoch

1. Trong ni thành không m rng din tích s dng đt và quy mô giường bnh ca các bnh vin hin có; không xây dng mi khu công nghip, cơ s sn xut công nghip ngoài khu công nghip, cm công nghip, cơ s giáo dc đi hc, cơ s giáo dc ngh nghip.

Cơ s giáo dc đi hc, cơ s giáo dc ngh nghip không có tr s chính ni thành thì không được đt đa đim đào to trong ni thành.

Th tướng Chính ph quyết đnh bin pháp và l trình di di mt s cơ s sn xut công nghip ra khi ni thành; di di mt s bnh vin, cơ s giáo dc đi hc, cơ s giáo dc ngh nghip ra khi ni thành hoc xây dng cơ s khác ca các bnh vin, cơ s này bên ngoài ni thành.

2. Khi lp quy hoch chi tiết trc đường giao thông mi trên đa bàn Th đô phi bo đm phm vi lp quy hoch m rng mi bên k t phía ngoài ch gii đường đ ca tuyến đường d kiến theo quy đnh ca pháp lut v quy hoch đô th.

Vic ly ý kiến đi din cng đng dân cư v vic lp quy hoch trong trường hp này được thc hin theo quy đnh ca pháp lut v quy hoch đô th. Căn c vào yêu cu xây dng, phát trin Th đô và kết qu ly ý kiến ca cng đng dân cư, y ban nhân dân thành ph Hà Ni trình Hi đng nhân dân cùng cp xem xét, quyết đnh vic quy hoch.

3. Khi trin khai d án phát trin đường giao thông theo quy hoch đã được phê duyt, cơ quan có thm quyn ca thành ph Hà Ni đng thi t chc thu hi đt hai bên đung đ s dng theo quy hoch. Vic thu hi đt trong trường hp này được áp dng như trường hp thu hi đt trong cùng d án.

Trong trường hp quy hoch có xây dng nhà tái đnh cư ti ch hoc thc hin d án sn xut, kinh doanh thì ưu tiên cho người có đt b thu hi được tái đnh cư hoc tham gia d án sn xut, kinh doanh đó.

4. Hi đng nhân dân thành ph Hà Ni quyết đnh trc đường giao thông mi quy đnh ti khon 2 Điu này.

y ban nhân dân thành ph Hà Ni quyết đnh ranh gii, mc gii, din tích đt hai bên đường cn phi thu hi đ xây dng đường giao thông quy đnh ti khon 3 Điu này.

Điu 10. Qun lý không gian, kiến trúc, cnh quan và xây dng đô th

1. Không gian, kiến trúc, cnh quan và xây dng đô th ca Th đô phi được qun lý theo đ án quy hoch, bo đm bo tn, tôn to, phát huy các hình thái kiến trúc có giá tr văn hóa, lch s, to lp không gian xanh ca Th đô, không gian cnh quan khu vc hai bên Sông Hng.

2. Vic ci to, chnh trang các đường giao thông quan trng trong ni thành phi được thc hin đng b vi vic ci to, chnh trang công trình hai bên đường, bo đm gi gìn không gian, kiến trúc đc trưng ca đô th.

3. y ban nhân dân thành ph Hà Ni ch tphi hp vi B Xây dng xây dng quy chun, tiêu chun v quy hoch, kiến trúc đi vi khu vc ci to, tái thiết đô th phù hp vi điu kin thc tế đ lp quy hoch, thiết kế đô th ti các qun Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đng Đa và Hai Bà Trưng trình Th tướng Chính ph xem xét, quyết đnh.

y ban nhân dân thành ph Hà Ni phê duyt thiết kế đô th riêng trong khu vc đã n đnh chc năng s dng đt đ phc v cho vic qun không gian, kiến trúc, cnh quan đô th và cp giy phép xây dng.

Điu 11. Bo tn và phát trin văn hóa

1. Vic bo tn và phát trin văn hóa Th đô phi bo đm tiêu biu cho bn sc văn hóa dân tc, phát huy các giá tr văn hóa vt th và phi vt th ca Th đô và ca dân tc, xây dng văn hóa người Hà Ni thanh lch, văn minh.

Các ngun lc văn hóa trên đa bàn Th đô phi được qun lý, khai thác, s dng đáp ng yêu cu bo tn và phát trin văn hóa Th đô và c nước.

2. Các khu vc, di tích và di sn văn hóa sau đây phi được tp trung ngun lc đ bo tn và phát huy giá tr văn hóa:

a) Khu vc Ba Đình;

b) Di tích Ph Ch tch; Lăng Ch tch H Chí Minh, Bo tàng H Chí Minh; Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Thành C Loa; Văn Miếu - Quc T Giám và các di tích quc gia đc bit khác trên đa bàn Th đô;

c) Khu vc H Hoàn Kiếm, H Tây;

d) Ph c, làng c làng ngh truyn thng tiêu biu;

đ) Bit th cũ và các công trình kiến trúc khác xây dng trước năm 1954;

e) Các giá tr văn hóa phi vt th trên đa bàn Th đô.

3. Hi đng nhân dân thành ph Hà Ni ban hành:

a) Chính sách khuyến khích đu tư, huy đng đóng góp t nguyn ca t chc, cá nhân vào vic xây dng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi gii trí và bo tn, tôn to, phát huy giá tr di sn văn hóa trên đa bàn Th đô;

b) Danh mc ph c, làng c, làng ngh truyn thng tiêu biu, bit th cũ, công trình kiến trúc khác xây dng trước năm 1954 và các giá tr văn hóa phi vt th quy đnh ti các đim d, đ và e khon 2 Điu này.

Điu 12. Phát trin giáo dc và đào to

1. Thc hin ph cp và phát trin giáo dc mm non, giáo dc ph thông đt chun quc gia; khuyến khích các t chc, cá nhân đu tư xây dng các cơ s giáo dc trên đa bàn Th đô theo quy hoch.

2. Quy hoch mng lưới cơ s giáo dc đi hc, trường cao đng ngh trên đa bàn Th đô do Th tướng Chính ph phê duyt theo nguyên tc tp trung đào to ngun nhân lc cht lượng cao cho Th đô và c nước.

3. Xây dng mt s cơ s giáo dc mm non, giáo dc ph thông cht lượng cao trên đa bàn Th đô theo các tiêu chí v cơ s vt cht, đi ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp ging dy và dch v giáo dc. Vic theo hc ti các cơ s giáo dc cht lượng cao theo nguyên tc t nguyn.

4. Hi đng nhân dân thành ph Hà Ni ban hành quy đnh v cơ chế tài chính áp dng đi vi các cơ s giáo dc công lp cht lượng cao quy đnh ti khon 3 Điu này.

5. y ban nhân dân thành ph Hà Ni có trách nhim sau:

a) Quy đnh c th các tiêu chí v cơ s vt cht, đi ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp ging dy và dch v giáo dc cht lượng cao quy đnh ti khon 3 Điu này;

b) Quy đnh b sung chương trình ging dy nâng cao ngoài chương trình giáo dc mm non, giáo dc ph thông đ áp dng đi vi các cơ s giáo dc cht lượng cao quy đnh ti khon 3 Điu này sau khi có ý kiến ca B Giáo dc và Đào to.

Điu 13. Phát trin khoa hc và công ngh

1. Tp trung phát trin đng b khoa hc xã hi, khoa hc t nhiên và công ngh; bo đm phát huy tim năng, trí tu ca các nhà khoa hc và công ngh; huy đng s tham gia, phi hp ca các vin nghiên cu, trường đi hc và các t chc khoa hc và công ngh khác; phát trin các dch v khoa hc và công ngh, nghiên cu ng dng, chuyn giao, chuyn nhượng công ngh tiên tiến, đc bit là công ngh cao, công ngh sch trên đa bàn Th đô.

2. Hi đng nhân dân thành ph Hà Ni được ban hành chính sách trng dng nhân tài; chính sách ưu đãi đ áp dng đi vi t chc, cá nhân đu tư phát trin khoa hc và công ngh và các nhà khoa hc và công ngh tham gia thc hin chương trình khoa hc và công ngh trng đim ca Th đô trên cơ s cân đi ngun lc ca đa phương đ thc hin.

Điu 14. Qun lý và bo v môi trường

1. Qun lý và bo v môi trường Th đô được thc hin theo nguyên tc phát trin bn vng gn vi vic duy trì các yếu t t nhiên, văn hóa và lch s Th đô; bo đm t l không gian xanh theo quy hoch.

2. Trên đa bàn Th đô, nghiêm cm san lp, ln chiếm, gây ô nhim sông, sui, h, công viên, vườn hoa, khu vc công cng; cht phá rng, cây xanh; x cht thi chưa qua x lý ra môi trường; s dng din tích công viên, vườn hoa công cng sai chc năng, mc đích.

Vic ci to sông, sui, h b ô nhim, suy thoái, cn kit phi phù hp vi quy đnh v kiến trúc, cnh quan, môi trường ca Th đô.

3. B