Các phòng và đơn vị trực thuộc

1 Văn Phòng   33.547096
2 Phòng Nghiên cứu tổng hợp   33.547094
3 Phòng Nghiên cứu Kinh tế   33.547098
4 Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Xã hội   33.547095
5 Phòng Nghiên cứu Đô thị   33.547097
6 Trung tâm Thông tin - Đào tạo   33.547178