Các phòng và đơn vị trực thuộc

1 Văn Phòng   33.547096
2 Phòng QLKH&HT Quốc tế   33.547094
3 Phòng NCPT Kinh tế   33.547098
4 Phòng NCPT Văn hóa Xã hội   33.547095
5 Phòng NCPT Đô thị   33.547097
6 Trung tâm Đào tạo - Tư vấn   33.120059
7 Trung tâm Thông tin Thư viện   33.547178
8 Tổ Đặc san - Bản tin   37.957244