THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/07/2015 | 03:02 PM  | View count: 20
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/07/2015 | 02:53 PM  | View count: 21
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 PM  | View count: 22
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 PM  | View count: 28
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/03/2015 | 12:00 PM  | View count: 21
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/02/2015 | 12:00 PM  | View count: 22
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2015 của TP Hà Nội

Ngày đăng 27/01/2015 | 12:00 PM  | View count: 21
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2015 của Thành Phố Hà Nội

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/12/2014 | 12:00 PM  | View count: 26
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 PM  | View count: 25
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 PM  | View count: 24
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội chín tháng và tháng Chín năm 2014 của TP Hà Nội

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 PM  | View count: 23
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội chín tháng và tháng Chín năm 2014 của TP Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám năm 2014

Ngày đăng 26/08/2014 | 12:00 PM  | View count: 31
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám năm 2014

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy năm 2014

Ngày đăng 29/07/2014 | 12:00 PM  | View count: 22
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu năm 2014

Ngày đăng 03/07/2014 | 04:00 PM  | View count: 23
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm năm 2014

Ngày đăng 30/05/2014 | 08:51 AM  | View count: 21
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2014

Ngày đăng 12/05/2014 | 09:39 AM  | View count: 23
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba năm 2014

Ngày đăng 24/03/2014 | 09:44 AM  | View count: 21
Quí I năm 2014, những khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, lạm phát chưa giảm, thị trườngbất động sản chưa phục hồi… đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế của Hà...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/02/2014 | 09:29 AM  | View count: 22
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ...

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng một năm 2014

Ngày đăng 12/02/2014 | 09:42 AM  | View count: 26
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng một năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội hà nội tháng 12 năm 2013

Ngày đăng 13/01/2014 | 12:00 PM  | View count: 24
TỔNG CỤC THỐNG KÊ   CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI     Số:  ...