THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một năm 2013

Ngày đăng 25/11/2013 | 12:00 PM  | View count: 21
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2013

Ngày đăng 11/09/2013 | 08:23 AM  | View count: 19
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2013

Ngày đăng 24/07/2013 | 11:48 AM  | View count: 21
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI __________________________ Số: 286/BC-CTK ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và 6 tháng đầu năm 2013

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 PM  | View count: 22
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI Số: 226/BC-CTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm năm 2013

Ngày đăng 25/05/2013 | 12:00 PM  | View count: 21
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI __________________________ Số: 175/BC-CTK ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2013

Ngày đăng 23/04/2013 | 09:19 AM  | View count: 20
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội qúy I, tháng Ba năm 2013

Ngày đăng 25/03/2013 | 12:00 PM  | View count: 18
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI Số:  93 /BC-CTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội qúy I, tháng Ba năm 2013

Ngày đăng 25/03/2013 | 12:00 PM  | View count: 21
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI Số:  93 /BC-CTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2013

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 PM  | View count: 18
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2013

Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 PM  | View count: 17
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 12 năm 2012

Ngày đăng 24/12/2012 | 12:00 PM  | View count: 19
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 12 năm 2012

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 11 năm 2012

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 PM  | View count: 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 11 năm 2012

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 10 năm 2012

Ngày đăng 22/10/2012 | 12:00 PM  | View count: 16
Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 10 năm 2012

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và chín tháng đầu năm 2012

Ngày đăng 20/09/2012 | 12:00 PM  | View count: 17
Quí III năm 2012, kinh tế Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn: giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất kinh doanh đình...

Tình hình Kinh tế - Xã hội Thành phố Hà Nội tháng 8 năm 2012

Ngày đăng 21/08/2012 | 12:00 PM  | View count: 18
TỔNG CỤC THỐNG KÊ   CỤC...

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 7 năm 2012

Ngày đăng 31/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 19
  TỔNG CỤC THỐNG KÊ   ...

Dữ liệu về khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011

Ngày đăng 24/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 17
1. Hiện trạng các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Hiện...

Dữ liệu về quy hoạch Thành phố Hà Nội năm 2011

Ngày đăng 24/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 17
Cập nhập về các quy hoạch của Thành phố Hà Nội năm 2011

Tình hình Kinh tế - Xã hội Hà Nội tháng 6 năm 2012

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 16
6 tháng đầu năm 2012, kinh tế Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn: giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu...

Tình hình Kinh tế - Xã hội Hà Nội quý một năm 2012

Ngày đăng 31/05/2012 | 10:30 AM  | View count: 18
Kinh tế Hà Nội quí I năm 2012 vẫn duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,3%; vốn đầu tư phát triển...