TIN TỨC NỔI BẬT

Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân với cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội
Ngày đăng 12/03/2018 | 10:01  | View count: 156

Nền hành chính hiện đại là nền hành chính có mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính được xây dựng trên nền tảng thống nhất, dân chủ, bình đẳng, tương ứng về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó, các cơ quan hành chính lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo chất lượng hoạt động, lấy yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả làm mục tiêu phát triển.

Trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chất lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính Thành phố được cải thiện đáng kể: Số lượng thủ tục hành chính được cắt giảm, trình tự thực hiện được công khai một cách cụ thể, rõ ràng, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, hồ sơ, bảng biểu được mẫu hóa… giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí và giảm sự phiền hà cho người dân, tổ chức; Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh; Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; Chế độ công vụ, công chức được cải cách theo hướng nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức...Trong 5 năm gần đây, chỉ số PCI (chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của TP Hà Nội ngày càng được cải thiện, năm 2016, Hà Nội xếp thứ 14/63; chỉ số PAR-INDER (chỉ số cải cách hành chính) Hà Nội cũng luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có điểm đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nội dung thuộc mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính TP Hà Nội còn chưa được người dân đánh giá tốt: Tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa thực sự đảm bảo; Trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân; Vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức có hành vi, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính… gây những “bức xúc”, “điểm nóng” trong dư luận. Do đó, việc xây dựng Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính TP Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả” là rất cần thiết. Tại Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, xây dựng Đề án.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị

lấy ý kiến của người dân trong quá trình triển khai xây dựng Đề án

 

Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, ngày 26/2/2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 891/QĐ-CBND phê duyệt Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính TP Hà Nội, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Thành phố xác định rõ, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2020: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%; Mức độ hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ sự nghiệp công của Thành phố trong các lĩnh vực đạt trên 80%; Duy trì kết quả xếp hạng chỉ số Par-inder, tiếp tục cải thiện đưa chỉ số PCI, PAPI của Hà Nội nằm trong tốp 10 địa phương cao nhất cả nước; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt yêu cầu hiện đại theo quy định của Bộ Nội vụ và Thành phố; 100% các cơ quan hành chính duy trì có hiệu quả đường dây nóng, tăng cường thiết lập đường dây tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; Duy trì 100% các cơ quan hành chính chấp hành nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Để đạt được những mục tiêu trên, thời gian tới Thành phố xác định cần tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tiếp tục bãi bỏ, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết; tăng cường nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Nâng cao trách nhiệm giải trình; Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu naị, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hành chính, cũng như tăng cường sự tham gia của người dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

                                                                                                                                                             Phòng NCTH